Organisatiestructuur

Om te borgen dat de certificatie-audits op gestructureerde, uniforme wijze worden uitgevoerd, is het van belang om afspraken over de uitvoering te maken en deze vast te leggen. In een certificatieschema zijn deze ‘spelregels’ voor certificatie tegen een bepaalde norm vastgelegd. Deze spelregels gaan onder andere over de eisen die worden gesteld aan de personen die de certificatie uitvoeren (de auditors), over de methode van beoordeling, de frequentie waarmee dit gebeurt en over bruikbare hulpmiddelen, zoals rekenmodellen.

NEN certificeert zelf niet, maar fungeert als onafhankelijk platform om certificatieschema’s op te zetten en te beheren. Een College van Deskundigen, bestaande uit een vertegenwoordiging van belanghebbenden, onderhoudt het certificatieschema.

College van Deskundigen

Het opstellen en onderhouden van het certificatieschema Erkend risicoadviseur wordt gedaan door een College van Deskundigen (CvD) dat bestaat uit een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden. Het CvD heeft de verantwoordelijkheid om deze partijen te betrekken bij het onderhouden van het schema.